Thứ hai, 22/10/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Xin ý kiến dự thảo VB QPPL

Xin ý kiến dự thảo “Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất đọng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”

 
 
Ngày 05/10/2018, Sở Xây dựng đăng tải xin ý kiến dự thảo “Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.
 
 
 

Xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện , quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng

 
 
Ngày 02/10/2018, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2090/SXD-VP về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện , quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng .
 
 
 

Xin ý kiến dự thảo Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 
 
Ngày 23/5/2018, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 969/SXD-QLN về việc tham gia ý kiến dự thảo Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
 
 

Xin ý kiến dự thảo Quy định đối tượng, điều kiện, tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 
 
Ngày 05/5/2018, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 841/SXD-QLN về việc tham gia ý kiến dự thảo Quy định đối tượng, điều kiện, tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
 
 
 

Xin ý kiến dự thảo Quy định một số nội dung về tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và quản lý, thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 
 
Ngày 07/12/2017, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2516/SXD-PTĐT&HTKT về việc tham gia ý kiến dự thảo Quy định một số nội dung về tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và quản lý, thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
 

Xin ý kiến dự thảo Quy định một số nội dung về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 
 
Ngày 7/9/2017, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1782/SXD-PTĐT&HTKT về việc tham gia ý kiến dự thảo Quy định một số nội dung về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và  cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
 

Xin ý kiến dự thảo Đơn giá xây dựng công trình, Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bắc Giang

 
 
Ngày 10/8/2017, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1585/SXD-KT&VLXD về việc góp ý kiến dự thảo Đơn giá xây dựng công trình, Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bắc Giang.
 

Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước đô thị, cụm CN trên địa bàn tỉnh BG

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã dự thảo Quyết định về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước đô thị, cụm CN trên địa bàn tỉnh BG.

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh.

Xin ý kiến dự thảo Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 11, Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 về đầu tư xây dựng khu đô thị mới

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã dự thảo Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 11 Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015.

Xin ý kiến dự thảo Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang - Phần sửa chữa

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác được giao năm 2016, Sở Xây dựng đã dự thảo xong Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang - phần Sửa chữa. 
 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website