Thứ năm, 24/05/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cưng cư

Đánh giá:  / 0

Ngày 15/02/2016, Bộ Xây dựng  có Thông tư 02/2016/TT-BXD ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cưng cư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2016. Các văn bản gồm: Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư; Thông tư số 05/2014/TT-BXD ngày 09 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà khác với các quy định thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư được ban hành kèm theo Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư được ban hành kèm theo Thông tư này.

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2016

Đánh giá:  / 0

Ngày 01/02/2016, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 01/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 01/2016. Một số nội dung chính như sau:

Thông tư 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Đánh giá:  / 1

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 01/2016/TT-BXD  ngày 01/02/2016 về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2015

Đánh giá:  / 1

Ngày 31/12/2015, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 12/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 12/2015. Một số nội dung chính như sau:

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2015

Đánh giá:  / 0

Ngày 30/11/2015, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 11/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 11/2015. Một số nội dung chính như sau:

Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình.

Đánh giá:  / 0

Nhằm chấn chỉnh tình hình mất an toàn nêu trên và ngăn ngừa khả năng xảy ra sự cố trong quá trình thi công xây dựng, ngày 02/11/2015, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BXD về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình, yêu cầu các chủ thể có liên quan trong thi công xây dựng nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:   

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2015

Đánh giá:  / 0

Ngày 02/11/2015, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 10/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 10/2015. Một số nội dung chính như sau:

Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ.

Đánh giá:  / 0

Ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ. Thông tư này quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ, áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ trên lãnh thổ Việt Nam.

Quyết định 531/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 1

Ngày 28/10/2015, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Đánh giá:  / 1

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở..

Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 1

 Ngày 12/10/2015, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Đánh giá:  / 1

Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Nghị định 76/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Đánh giá:  / 0
Ngày 10/09/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Kinh doanh bất động sản, bao gồm các nội dung về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; về các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản; về hợp đồng chuyển nhượng mua nhà, công trình xây dựng có sẵn…
 

Chung cư công vụ sẽ có diện tích tối thiểu chỉ từ 25 m2

Đánh giá:  / 0
Theo quy định mới, nhà chung cư công vụ tại đô thị sẽ có diện tích sử dụng tối thiểu từ 25 - 45m2, còn tại nông thôn là 25 - 30m2.
 

Quy định tiêu chuẩn nhà ở công vụ

Đánh giá:  / 0

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn nhà ở công vụ bao gồm: Tiêu chuẩn diện tích sử dụng và định mức trang bị nội thất nhà ở công vụ.

Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Đánh giá:  / 0

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Văn bản số 560/SXD-KT&VLXD ngày 03/6/2015 của Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu XD trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 0

Ngày 03/6/2015, Sở Xây dựng có văn bản số 560/SXD- KT&VLXD về việc hướng dẫn thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nhằm triển khai các nội dung quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Một số nội dung chính của văn bản như sau:

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Đánh giá:  / 1

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, gồm: Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng; giấy phép quy hoạch.

Quyết định 190/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 1

Ngày 12/5/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 190/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Nghị định 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ

Đánh giá:  / 1

Chính phủ vừa ban hành  Nghị định 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về hoạt động đo đạc và bản đồ. Theo đó, 14 hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ phải có giấy phép.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website