Thứ tư, 22/08/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Đánh giá:  / 1

Ngày 10/03/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 và thay thế Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đánh giá:  / 2

Ngày 10/03/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2016 và thay thế các Thôngtư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình, Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫnphương pháp định xác định giá ca máy và thiết bị thi công và Thông tư số02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giáxây dựng của Bộ Xây dựng

Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đánh giá:  / 1

Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 04/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựngquy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thông tư 04/2016/TT-BXD ban hành ngày 10/3/2016 và có hiệu lực từ ngày 15/5/2016. Thông tư này thay thế những nội dung quy định về giải thưởng công trình chất lượng cao tại Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều tại các thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựngQuy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Đánh giá:  / 2

Ngày 10/3/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành  Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Quyết định 75/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn của Chương trình 135 năm 2016.

Đánh giá:  / 0

Ngày 29/02/2016, Ủy ban dân tộc ban hành Quyết định 75/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách 3.423 thôn đặc biệt khó khăn của 49 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016.

Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cưng cư

Đánh giá:  / 0

Ngày 15/02/2016, Bộ Xây dựng  có Thông tư 02/2016/TT-BXD ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cưng cư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2016. Các văn bản gồm: Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư; Thông tư số 05/2014/TT-BXD ngày 09 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà khác với các quy định thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư được ban hành kèm theo Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư được ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Đánh giá:  / 1

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 01/2016/TT-BXD  ngày 01/02/2016 về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình.

Đánh giá:  / 0

Nhằm chấn chỉnh tình hình mất an toàn nêu trên và ngăn ngừa khả năng xảy ra sự cố trong quá trình thi công xây dựng, ngày 02/11/2015, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BXD về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình, yêu cầu các chủ thể có liên quan trong thi công xây dựng nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:   

Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ.

Đánh giá:  / 1

Ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ. Thông tư này quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ, áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ trên lãnh thổ Việt Nam.

Quyết định 531/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 1

Ngày 28/10/2015, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Đánh giá:  / 1

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở..

Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 1

 Ngày 12/10/2015, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Đánh giá:  / 1

Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Nghị định 76/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Đánh giá:  / 0
Ngày 10/09/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Kinh doanh bất động sản, bao gồm các nội dung về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; về các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản; về hợp đồng chuyển nhượng mua nhà, công trình xây dựng có sẵn…
 

Chung cư công vụ sẽ có diện tích tối thiểu chỉ từ 25 m2

Đánh giá:  / 0
Theo quy định mới, nhà chung cư công vụ tại đô thị sẽ có diện tích sử dụng tối thiểu từ 25 - 45m2, còn tại nông thôn là 25 - 30m2.
 

Quy định tiêu chuẩn nhà ở công vụ

Đánh giá:  / 0

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn nhà ở công vụ bao gồm: Tiêu chuẩn diện tích sử dụng và định mức trang bị nội thất nhà ở công vụ.

Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Đánh giá:  / 0

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Văn bản số 560/SXD-KT&VLXD ngày 03/6/2015 của Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu XD trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 0

Ngày 03/6/2015, Sở Xây dựng có văn bản số 560/SXD- KT&VLXD về việc hướng dẫn thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nhằm triển khai các nội dung quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Một số nội dung chính của văn bản như sau:

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Đánh giá:  / 1

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, gồm: Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng; giấy phép quy hoạch.

Các bài khác...

  1. Quyết định 190/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh
  2. Nghị định 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ
  3. Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
  4. Thông tư 04/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ
  5. Thông tư 02/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.
  6. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
  7. Thông tư 01/2015/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  8. Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra
  9. Quyết định 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định nội dung về kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  10. Hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website