Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh về việc Quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 2
DởHay 


Ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về việc Quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


 

Theo nội dung Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND, đã ban hành Quy định giá nhà xây dựng mới (Có Bảng I chi tiết kèm theo); Quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại đối với nhà chịu lệ phí trước bạ (Có Bảng II chi tiết kèm theo). Ngoài ra, còn quy định cụ thể:
- Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá trị thực tế chuyển nhượng trên thị trường tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ. Trường hợp giá chuyển nhượng thực tế cao hơn giá quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì tính theo giá chuyển nhượng; nếu thấp hơn thì tính theo giá quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Thời gian sử dụng của nhà được tính từ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đến năm kê khai, nộp lệ phí trước bạ.
- Trường hợp không đủ căn cứ xác định được năm sử dụng, thì giá tính lệ phí trước bạ áp dụng theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Thông tư số số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.
Theo tổng hợp chung, giá nhà cao nhất đối với biệt thự, chung cư là kh 5,58 triệu đồng/m2;  nhà ở riêng lẻ là 4,43 triệu đồng/m2; trụ sở là 5,5 triệu đồng/m2; nhà xưởng, nhà kho là 1,8 triệu đồng/m2; công trình phụ là 1,33 triệu đồng/m2;....
Trong quá trình thực hiện tính lệ phí trước bạ nếu thấy có loại nhà chưa quy định tại Bảng I hoặc giá chuyển nhượng thực tế biến động tăng hoặc giảm 20% trở lên so với mức giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và đề xuất các nội dung phát sinh trong năm (bằng văn bản) gửi Sở Tài chính trước ngày 20 tháng 11 hàng năm. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung theo quy định.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2017; thay thế Quyết định số 471/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 và Quyết định số 96/2013/QĐ-UBND ngày 02/4/2013 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với một số tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Các nội dung khác không nêu tại Quyết định này, thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

 Chi tiết Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND có thể xem và tải từ mục Văn bản chính sách/Văn bản quy phạm, QPPL tỉnh Bắc Giang trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
Vậy, Sở Xây dựng thông tin để tổ chức, cá nhân biết, áp dụng.

 


 Theo: Văn phòng Sở.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website