Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/5/2017 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

Ngày 23/5/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 451/QĐ-BXD về việc công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình


 


 

Quyết định số 451/QĐ-BXD công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định khối lượng xây dựng của công trình và chi phí đầu tư xây dựng công trình. Thay thế Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/8/2010 của Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình và có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 6 năm 2017.
Theo Quyết định số 451/QĐ-BXD, khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công trình được đo bóc là cơ sở cho việc xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình và lập bảng khối lượng mời thầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu. Đối với một số bộ phận công trình, công tác xây dựng thuộc công trình, hạng mục công trình chưa thể đo bóc được khối lượng chính xác, cụ thể thì có thể đưa ra “khối lượng tạm tính” hoặc “khoản tiền tạm tính”. Khối lượng tạm tính được xác định khi công việc có trong thiết kế, nhưng không thể xác định được khối lượng chính xác theo những quy tắc đo bóc. Khoản tiền tạm tính xác định cho những công việc không có thiết kế toàn bộ nhưng cung cấp được các thông tin như: đặc điểm, phạm vi công việc, vị trí công việc trong công trình. Khối lượng tạm tính và khoản tiền tạm tính sẽ được đo bóc tính toán lại khi quyết toán hoặc thực hiện theo quy định cụ thể tại hợp đồng xây dựng. Trường hợp khối lượng đo tư vấn thiết kế chỉ định hoặc sử dụng số liệu thống kê khối lượng từ các chương trình phần mềm thiết kế, phần mềm chuyên dụng để xác định khối lượng trong quá trình thiết kế thì khối lượng các công tác này cần phải được ghi cụ thể trên bản vẽ thiết kế hoặc tổng hợp thành phụ lục khối lượng kèm theo thiết kế và được rà soát, kiểm tra trong quá trình thẩm tra, thẩm định thiết kế. Các khối lượng thống kê từ phần mềm thiết kế, phần mềm chuyên dụng cần phù hợp với nguyên tắc xác định theo hướng dẫn tại văn bản này.
Nội dung cụ thể của Quyết định số 451/QĐ-BXD gồm:
- Yêu cầu đối với việc đo bóc khối lượng xây dựng công trình
- Trình tự triển khai công tác đo bóc khối lượng xây dựng công trình
- Hướng dẫn về đo bóc theo diện tích, quy mô công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế công trình
- Hướng dẫn về đo bóc theo nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu công trình
- Hướng dẫn về đo bóc công tác xây dựng cụ thể
Ngoài ra, Quyết định số 451/QĐ-BXD có các phụ lục kèm theo gồm:
Phụ lục I: bảng khối lượng xây dựng
Phụ lục số II: Bảng tính toán, đo bóc khối lượng xây dựng
Phụ lục III: Danh mục và nội dung một số nhóm, loại công tác, bộ phận kết cấu chủ yếu của công trình xây dựng.
 
Nội dung Quyết định số 451/QĐ-BXD có thể xem và tải về từ Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (phần Văn bản chính sách- Văn bản QP, QPPL Bộ Xây dựng).

 

 
Theo: Quyết định số 451/QĐ-BXD

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website