Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra

Đánh giá:  / 1
DởHay 

Ngày 27/3/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Nghị định gồm 4 Chương, 27 Điều quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kết luận thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

 


Đối tượng áp dụng bao gồm: cơ quan quản lý nhà nước, thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan thanh tra nhà nước, thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; đối tượng thanh tra; người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra.
Theo Nghị định 33/2015/NĐ-CP, nguyên tắc thực hiện kết luận thanh tra như sau:
- Đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện kết luận thanh tra một cách nghiêm chỉnh.
-  Các sai phạm được xác định cụ thể, rõ ràng trong kết luận thanh tra phải được xử lý nhanh chóng, nghiêm minh; yêu cầu trong kết luận thanh tra phải được xem xét, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.
- Kết luận thanh tra phải được cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.
- Chưa bắt buộc phải thực hiện các nội dung đang được thanh tra lại, nội dung kết luận thanh tra xin ý kiến chỉ đạo mà chưa có ý kiến chỉ đạo xử lý của người có thẩm quyền.
Cùng với đó, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan ban hành kết luận thanh tra có các trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra; xử lý sai phạm về hành chính, kinh tế; xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người có hành vi vi phạm; khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý, hoàn thiện chính sách pháp luật.
Đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiếm nghị, quyết định xử lý về thanh tra; thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý sai phạm về hành chính, kinh tế; thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người có hành vi vi phạm; thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý, hoàn thiện chính sách, pháp luật; báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2015 và bãi bỏ Điều 56, Điều 57 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra./.


Lê Ngọc Quang

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website