Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và thủ tục liên quan

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

Ngày 13/03/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường thực hiện biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và thủ tục liên quan

  

 
 
Mục tiêu của Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ 166 ngày xuống còn tối đa không quá 120 ngày (bao gồm giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy phép xây dựng 19 ngày; giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy 10 ngày; giảm thời gian thực hiện kết nối cấp điện, cấp thoát nước 07 ngày và giảm thời gian đăng ký tài sản sau hoàn công là 10 ngày).
 
Một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong lĩnh vực xây dựng như sau:
 
Trong lĩnh vực xây dựng yêu cầu cút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng từ 82 ngày  xuống còn tối đa 63 ngày (giảm 19 ngày); trong đó:
- Thẩm định thiết kế cơ sở giảm tối thiểu 05 ngày,
- Thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công giảm tối thiểu 04 ngày;
- Cấp giấy phép xây dựng giảm tối thiểu 10 ngày;
Trong trường hợp các thủ tục này do cùng một cơ quan thực hiện thì có thể tự cân đối thời gian giảm đối với từng thủ tục bảo đảm tổng thời gian giảm đối với 3 thủ tục trên là 19 ngày.
 
Bộ Xây dựng nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm định dự án, thiết kế xây dựng, dự toán, cấp giấy phép xây dựng tại Luật Xây dựng, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn theo hướng: Hạn chế sự khác nhau về đối tượng công trình, dự án phải thẩm định thiết kế dự án, thiết kế xây dựng, dự toán theo pháp luật về xây dựng với đối tượng công trình, dự án phải thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy theo pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; đơn giản hóa hồ sơ cấp giấy phép xây dựng đối với một số loại công trình; giảm thời gian thực hiện đối với các thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và cấp giấy phép xây dựng công trình tối thiểu 19 ngày so với thời gian tối đa thực hiện các thủ tục này theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
Chi tiết Văn bản có thể xem và tải về từ mục Văn bản chính sách/Văn bản khác từ Trung ương về xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng hoặc tại đây.
 
Sở Xây dựng thông tin để tổ chức, cá nhân biết, theo dõi./.

 

Theo: Chỉ thị 08/CT-TTg

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website