Thứ năm, 18/01/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Việc lấy ý kiến khi lập quy hoạch trong Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 24/11/2017.

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 


Việc lấy ý kiến khi lập quy hoạch trong Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 24/11/2017 được quy định như sau:

  


Trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch trong việc lấy ý kiến gồm:
- Tiến hành lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp của địa phương có liên quan và cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân khác có liên quan về quy hoạch.
- Đối với quy hoạch ngành quốc gia sẽ do cơ quan tổ chức lập quy hoạch lấy ý kiến.
- Đối với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh phải lấy ý kiến của UBND cấp tỉnh các địa phương liền kề.
Việc lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân được thực hiện bằng hình thức gửi hồ sơ, tài liệu và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch.
Ý kiến đóng góp phải được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi thẩm định, phê duyệt quy hoạch.
Luật Quy hoạch  có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; riêng các quy định về lập, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có hiệu lực từ ngày 01/3/2018.

Sở Xây dựng thông tin để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./.


Theo: Luật Quy hoạch

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website