Thứ ba, 20/03/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và thủ tục liên quan

Đánh giá:  / 0

Ngày 13/03/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường thực hiện biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và thủ tục liên quan

 

Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

Đánh giá:  / 1

Ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BXD quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

Thông tư 01/2018/TT-BXD về việc quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

Đánh giá:  / 0

Ngày 05/01/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 01/2018/TT-BXD về việc quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. 

Văn bản số 356/UBND-XD ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về quản lý chất lượng vật liệu xây dựng và sử dụng gạch xây không nung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 1

Ngày 30/01/2018, UBND tỉnh đã có Văn bản số 356/UBND-XD về việc quản lý chất lượng vật liệu xây dựng và sử dụng gạch xây không nung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 

Thông tư 14/2017/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí các dịch vụ công ích đô thị

Đánh giá:  / 2

Ngày 28/12/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 14/2017/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí các dịch vụ công ích đô thị.

Thông tư 13/2017/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. Trong đó nêu rõ quy định những công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây không nung.

Đánh giá:  / 1

Ngày 08/12/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 13/2017/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. Trong đó nêu rõ quy định những công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây không nung.

Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Đánh giá:  / 1

Ngày 29/9/2017, Bộ Xây dựng có Thông tư số 10/2017/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy. .

Văn bản số 3504/UBND-XD ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Đánh giá:  / 2

Ngày 11/10/2017, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3504/UBND-XD  v/v tăng cường công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Nghị quyết 101/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Ngày 06/10/2017 của Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 101/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Quyết định 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng ban hành quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đánh giá:  / 1

Ngày 21/9/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 970/QĐ-BXD quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Quyết định 964/QĐ-BXD ngày 20/9/2017 của Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình (thay thế Quyết định 1129/QĐ-BXD)

Đánh giá:  / 0

Ngày 20/9/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 964/QĐ-BXD thay thế Quyết định 1129/QĐ-BXD công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Đánh giá:  / 1

Ngày 25/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Đánh giá:  / 0

 

Ngày 17/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyêt định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND

Đánh giá:  / 2

 

Ngày 20/06/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyêt định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh

Đánh giá:  / 0

 

Ngày 09/06/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh

Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Đánh giá:  / 0

Ngày 20/6/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BXD về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/5/2017 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Đánh giá:  / 1

Ngày 23/5/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 451/QĐ-BXD về việc công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 5/6/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung

Đánh giá:  / 0

Ngày 05/06/2017 của Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BXD về việc hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung.

Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Đánh giá:  / 0

 

Ngày 08/5/2017 của Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2017/NĐ-CP về việc Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Đánh giá:  / 2
Ngày 05/04/2017 của Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Các bài khác...

  1. Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh về việc Quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  2. Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
  3. Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về ĐTXD khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh BG ban hành kèm theo Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh
  4. Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.
  5. Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
  6. Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
  7. Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư
  8. Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD; Thông tư số 11/2015/TT-BXD; Thông tư số 02/2016/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
  9. Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
  10. Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website