Tin tức sự kiện

Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 13/09/2017 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 

Ngày 13/9/2017, Bộ Xây dựng  có Chỉ thị số 03/CT-BXD về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

 

 

 

Theo Chỉ thị số 03/CT-BXD, để tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh các hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo các quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và Thông tư số 06/2017/TT-BXD, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung chính như sau:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Chỉ đạo Sở Xây dựng nghiêm túc thực hiện các quy định của Thông tư số 06/2017/TT/BXD.
- Chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
2. Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Lập kế hoạch kiểm tra hàng năm hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh, thành phố. Báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ Xây dựng, những trường hợp vi phạm sẽ thống nhất xử lý theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao trong Thông tư số 06/2017/TT-BXD.
- Quản lý thông tin trực tuyến các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tại địa chỉ http://las.xaydung.gov.vn/. Thông tin đăng nhập như sau: Tên đăng nhập: sxdXXX; mật khẩu đăng nhập lần đầu: 1234567a@ (Trong đó: XXX là tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ví dụ Sở xây dựng tỉnh Nghệ An thì tên đăng nhập là sxdnghean. Mật khẩu: 1234567a@ hiện tại đang đặt chung cho tất cả các Sở Xây dựng).
3. Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
- Nghiên cứu, cập nhật nội dung được quy định trong Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và Thông tư số 06/2017/TT-BXD để triển khai áp dụng.
- Rà soát, chấn chỉnh các hoạt động của phòng thí nghiệm. Nghiêm túc thực hiện các hoạt động thử nghiệm theo đúng phạm vi được cấp trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động (hoặc Quyết định công nhận năng lực). Kiểm soát chặt chẽ quá trình thử nghiệm, cung cấp các số liệu thử nghiệm trung thực, khách quan.
- Khẩn trương triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống tổ chức, quản lý chất lượng và kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005. (Tổ chức có thể tự xây dựng hoặc thuê tư vấn hỗ trợ xây dựng hoặc thuê một tổ chức công nhận có năng lực (được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nhận) đánh giá công nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005).
- Tiến hành đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP. Thời gian thực hiện chậm nhất đến 01/7/2019 nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
- Cập nhật thông tin phòng thí nghiệm do mình quản lý vào hệ thống quản lý trực tuyến tại địa chỉ http://las.xaydung.gov.vn/. Thời hạn thực hiện đến hết ngày 30/12/2017 để thống nhất quản lý. Thông tin đăng nhập như sau: Tên đăng nhập: lasxdXXX; mật khẩu đăng nhập lần đầu: 1234567a@ (Trong đó: XXX là Số phòng LAS-XD, ví dụ phòng LAS-XD 99 thì tên đăng nhập là lasxd99. Mật khẩu: 1234567a@ hiện tại đang đặt chung cho toàn bộ các phòng LAS-XD).
Bộ Xây dựng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Xây dựng, các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.

 

Nội dung Chỉ thị 03/CT-BXD có thể xem và tải về từ Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (phần Văn bản chính sách- Văn bản khác)./.

Trong quá trình nghiên cứu, thực hiện nếu có vướng mắc cần giải đáp đề nghị liên hệ về Sở Xây dựng để được hướng dẫn triển khai thực hiện. Sở Xây dựng thông tin để các cơ quan, đơn vị biết, áp dụng, thực hiện./.

 

Theo: Văn phòng Sở.