Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Doanh nghiệp xây dựng

Công bố xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2018

Đánh giá:  / 0

 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Sở về quản lý, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn, Sở Xây dựng Công bố xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2018 như sau:

 

 

 

Công bố kết quả cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến 20/8/2018

Đánh giá:  / 1

 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Sở về quản lý, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn, Sở Xây dựng tổng hợp kết quả đã cấp chứng chỉ cho tổ chức đến ngày 20/8/2018 như sau:.

 

 

Báo cáo tổng hợp về việc Cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đến ngày 20/8/2018

Đánh giá:  / 1

Ngày 20/8/2018, Sở Xây dựng đã có báo cáo tổng hợp về việc Cấp chứng chỉ nhành nghề cho cá nhân đến ngày 20/8/2018 như sau:

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển CDIS

Đánh giá:  / 2

Ngày 10/11/2017, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 187/QĐ-SXD về việc Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển CDIS như sau:

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quyết Tiến

Đánh giá:  / 2

Ngày 10/11/2017, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 187/QĐ-SXD về việc Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quyết Tiến như sau:

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng giao thông Hưng Thịnh

Đánh giá:  / 1

Ngày 10/11/2017, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 187/QĐ-SXD về việc Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng giao thông Hưng Thịnh như sau:

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Việt Dũng

Đánh giá:  / 1

Ngày 10/11/2017, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 187/QĐ-SXD về việc Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Việt Dũng như sau:

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH thương mại xây dựng điện nước Đại Phúc

Đánh giá:  / 1

Ngày 10/11/2017, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 187/QĐ-SXD về việc Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH thương mại xây dựng điện nước Đại Phúc như sau:

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH xây dựng Tiến Đạt

Đánh giá:  / 1

Ngày 10/11/2017, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 187/QĐ-SXD về việc Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH xây dựng Tiến Đạt như sau:

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo có Quyết định số 139/QĐ-SXD ngày 21/7/2017 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 1

Ngày 21/7/2017, Sở Xây dựng có Quyết định số 139/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

 

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo có Quyết định số 109/QĐ-SXD ngày 09/6/2017 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 1

Ngày 09/6/2017, Sở Xây dựng có Quyết định số 109/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

 

Quyết định số 85/QĐ-SXD ngày 10/5/2017 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động Xây dựng (05 doanh nghiệp)

Đánh giá:  / 1

Ngày 10/5/2017, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 85/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng

Đánh giá:  / 1

Ngày 08/3/2017, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 32/QĐ-SXD về việc Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng như sau:

Quyết định số 32/QĐ-SXD ngày 08/3/2017 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động Xây dựng (04 doanh nghiệp)

Đánh giá:  / 1

Ngày 08/3/2017, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 32/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Công bố bổ sung danh sách xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2016

Đánh giá:  / 1
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư xây dựng công trình rà soát, đánh giá về điều kiện năng lực của các tổ chức tư vấn, thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2016. Sau khi tổng hợp, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1723/SXD-KT&VLXD ngày 26/9/2016 về việc công bố bổ sung danh sách xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2016 như sau:

Công bố xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2016

Đánh giá:  / 1
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư xây dựng công trình rà soát, đánh giá về điều kiện năng lực của các tổ chức tư vấn, thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2016. Sau khi tổng hợp, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1545/SXD-KT&VLXD ngày 26/8/2016 về việc công bố xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2016 như sau:

Công bố xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2015

Đánh giá:  / 1
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư xây dựng công trình rà soát, đánh giá về điều kiện năng lực của các tổ chức tư vấn, thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2015. Sau khi tổng hợp, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1169/SXD-QLCL ngày 12/10/2016 về việc công bố xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2015.

Công bố xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2014

Đánh giá:  / 1

Ngày 19/8/2014  Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 1007/SXD-HĐXD về việc công bố xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh (đợt 1) năm 2014.

Công bố năng lực các đơn vị tư vấn, thi công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2013

Đánh giá:  / 1

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Chương trình công tác của Sở Xây dựng năm 2013, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành,  UBND các huyện, thành phố và chủ đầu tư xây dựng công trình đánh giá về điều kiện năng lực các tổ chức tư vấn, thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2013.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website