Thứ hai, 24/09/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch số 235/KH-UBND của UBND tỉnh về đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn Giang giai đoạn 2016-2020.

Đánh giá:  / 1

Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết 138-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy "về đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" giai đoạn 2016-2020.

 

Tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị, Khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, tuân thủ đầy đủ các quy định của nhà nước.

Đánh giá:  / 0

Ngày 25/10/2016 Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1939/SXD-PTĐT&HTKT về việc đôn đốc, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và các Chủ đầu tư dự án tổ chức thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, tuân thủ đầy đủ các quy định của nhà nước.

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2016

Đánh giá:  / 1

Ngày 30/9/2016, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 09/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 09/2016. Một số nội dung chính như sau:

Văn bản số 1729/SXD-TTr ngày 27/9/2016 về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Đánh giá:  / 0

Ngày 27/9/2016, Sở Xây dựng đã văn bản số 1729/SXD-TTr về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng nhằm đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung để từng bước khắc phục những tồn tại, thiếu sót cần phải xử lý như: Công trình vi phạm trật tự xây dựng; lập hồ sơ khảo sát, thiết kế không đúng quy định; thi công sai thiết kế được duyệt; chậm quyết toán...

Thanh tra công tác quản lý ĐTXD một số dự án CT do Công ty CP quản lý công trình đô thị BG làm chủ đầu tư

Đánh giá:  / 0

Ngày 15/11/2016, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 344/QĐ-SXD về việc thanh tra công tác quản lý ĐTXD một số dự án CT do Công ty CP quản lý công trình đô thị BG làm chủ đầu tư.

 

Tăng cường công tác kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực XD

Đánh giá:  / 0

 Ngày 27/9/2016, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1729/SXD-TTr về việc tăng cường công tác kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Công bố bổ sung danh sách xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2016

Đánh giá:  / 0
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư xây dựng công trình rà soát, đánh giá về điều kiện năng lực của các tổ chức tư vấn, thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2016. Sau khi tổng hợp, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1723/SXD-KT&VLXD ngày 26/9/2016 về việc công bố bổ sung danh sách xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2016 như sau:

Thông báo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Xây dựng Bắc Giang từ ngày 23/9/2016

Đánh giá:  / 0

Ngày 23/9/2016, Sở Xây dựng đã có Thông báo số 193/TB-SXD về việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí lãnh đạo Sở tính từ ngày 23/9/2016

Kiểm tra chất lượng công trình xây dựng Điểm dân cư nông thôn xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế

Đánh giá:  / 0

Ngày 30/8/2016, Sở Xây dựng có Quyết định số 270/QĐ-SXD về việc kiểm tra chất lượng công trình xây dựng Điểm dân cư nông thôn xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Phổ biến và triển khai Quyết định số 501/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Đánh giá:  / 0

Thực hiện triển khai thi hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 1703/SXD-VP ngày 22/9/2016 về việc phổ biến và triển khai Quyết định số 501/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website