Thứ bảy, 15/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch tuyên truyền công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

 

Ngày 15/2/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch 11 /KH-STTTT về việc tuyên truyền công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017.

 

Theo đó, Kế hoạch 11 /KH-STTTT đã xác định một số nội dung chính như sau:

Mục đích:

Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ); Thực hiện Luật PCBLGĐ, Luật Bình đẳng giới; coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường xây dựng gia đình theo tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, loại bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiên tiến phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ CCVC trong các cơ quan đoàn thể của tỉnh, đặc biệt là đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố, Đài Truyền thanh cơ sở trong thực hiện tuyên truyền công tác gia đình trên địa bàn


Những yêu cầu chính cần thực hiện:


- Tuyên truyền Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật dân sự; quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình… để nhân dân biết và tích cực tham gia phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương. Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào nội dung tuyên truyền với Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Người cao tuổi.  
- Đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam theo chủ đề năm 2017 “Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”.  
- Phổ biến kiến thức, kỹ năng về hôn nhân gia đình và xây dựng gia đình văn hóa; kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật trong hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và các nội dung khác có liên quan.  
- Thông tin, tuyên truyền đến các cấp, các ngành, cá nhân, gia đình và xã hội về ý nghĩa, lợi ích, tầm quan trọng của Đề án “Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020” theo Quyết định số 1572/QĐ-TTg ngày 05/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ.


Để triển khai thực hiện, các cơ quan đơn vị có trách nhiệm như sau:


1. Báo Bắc Giang : Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tin, bài phản ánh vê công tác xây dựng gia đình theo tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, loại bỏ những hủ tục, tập quán lạc hậu, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiên tiến phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tăng cường thời lượng phát sóng các  chương trình như: "Xây dựng nông thôn mới", "Chính sách mới - Quyết định mới", "Truyền hình địa phương", "Lao động và xã hội"... lồng ghép các nội dung về gia đình, bình đẳng giới, vai trò của phụ nữ trong gia đình vào các chương trình trên sóng phát thanh và truyền hình.
3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Chỉ đạo Ban biên tập Trang Thông tin điện tử các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền  trên TTĐT của cơ quan, đơn vị về thực hiện công tác gia đình, giới thiệu các điển hình tiên tiến trong việc xây dựng nếp sống văn mình, gia đình hạnh phúc...
4. Đài Truyền thanh các huyện, thành phố: Thường xuyên tuyên truyền về công tác gia đình, đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh cấp xã tiếp âm, tiếp sóng, xây dựng và biên tập các chương trình về thực hiện công tác gia đình tại địa phương, cơ sở.

Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Sở thực hiện đúng yêu cầu Kế hoạch nêu trên.

Chi tiết Kế hoạch 11 /KH-STTTT có thể xem và tải về hoặc từ mục Văn bản chính sách/Văn bản khác trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng./.

 

Theo: Văn phòng Sở

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website