Thứ bảy, 15/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý giá vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị và các tài sản thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 


Ngày 20 tháng 01 năm 2017, Liên Sở Xây dựng - Tài chính có Hướng dẫn số: 01/HDLS: XD -TC về thực hiện một số nội dung về quản lý giá vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị và các tài sản thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 Nội dung chính của Hướng dẫn số: 01/HDLS: XD -TC của Liên Sở Xây dựng - Tài chính như sau:
Về nguyên tắc, Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn khi khảo sát giá VLXD, vật tư, thiết bị và các loại tài sản khác (sau đây gọi chung là vật liệu) để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm xây dựng công trình, nơi cung cấp vật liệu, báo giá của nhà sản xuất, các đại lý phân phối, Công bố giá VLXD hàng tháng của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính, giá vật liệu đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự, hoá đơn chứng từ hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính hoặc kết quả thẩm định giá của Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước theo phân cấp; đồng thời, căn cứ yêu cầu của thiết kế và quy định về quản lý chất lượng công trình, chất lượng sản phẩm hàng hóa để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý, phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình, đảm bảo tính cạnh tranh; ưu tiên sử dụng các sản phẩm có quy cách, thông số kỹ thuật và chất lượng tương đương của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và trong nước sản xuất. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính hợp lý, chính xác của giá vật liệu trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành.
Đối với các loại vật liệu không có trong Công bố giá VLXD hàng tháng của Liên Sở: Xây dựng- Tài chính, trước khi lập dự toán xây dựng công trình, chủ đầu tư phải tổ chức lập hồ sơ gửi về Liên Sở: Xây dựng - Tài chính để xem xét, cho ý kiến về giá để tham khảo lập dự toán trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt, bao gồm: Các loại VLXD, vật tư, thiết bị và các loại tài sản khác thuộc công tác thi công xây dựng, lắp đặt vào công trình theo thiết kế xây dựng (trừ các loại vật tư, thiết bị đặc thù có thiết kế riêng biệt). Thành phần, số lượng hồ sơ theo khoản 3, Điều 22 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh.
Đối với các loại vật liệu còn lại, chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo Quy định về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 803/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Trường hợp trong cùng một dự án đầu tư xây dựng công trình có các loại vật liệu hỗn hợp, chủ đầu tư phải thực hiện thống kê riêng biệt từng nhóm vật liệu cụ thể để thực hiện các thủ tục về quản lý giá vật liệu theo quy định.
Hướng dẫn số: 01/HDLS: XD -TC có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Hướng dẫn số 01/HDLS:XD-TC ngày 02/01/2014 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính. Các cấp, các ngành, các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các đơn vị tư vấn, các tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản này và các quy định hiện hành.

Chi tiết Hướng dẫn số: 01/HDLS: XD-TC có thể xem và tải về tại đây hoặc từ mục Văn bản chính sách/Văn bản CĐ ĐH chung Sở Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng)./.

Theo: Văn phòng Sở

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website