Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 1894/SXD-QLN ngày 11/9/2018 của Sở Xây dựng về việc tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

Thực hiện Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 04/9/2018 về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Để hoạt động quảng cáo được thực hiện theo quy định, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố Bắc Giang thực hiện tốt các nội dung sau:

 

 

 

 

 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về Luật Quảng cáo, Luật xây dựng; Quy chuẩn QCVN 17:2018/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 04/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện theo đúng quy định.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc cấp Giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng, lắp đặt đối với: Biển hiệu, biển quảng cáo gắn vào công trình xây dựng có sẵn có diện tích một mặt trên 20m2; Biển quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt trên 40m2; Màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt trên 20m2 theo bộ Thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh bàn hành theo Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 29/3/2017.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trật tự xây dựng trong quá trình xây dựng lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo, biển quảng cáo, màn hình chuyên quảng cáo trên địa bàn theo thẩm quyền và theo các quy định của pháp luật..
 
 
 
Chi tiết văn bản số 1894/SXD-QLN có thể xem và tải về từ mục Văn bản chính sách/Văn bản CĐ ĐH chung Sở Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
 
 
Vậy, Sở Xây dựng thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo quy định./.
 
 
 
 
Theo: Văn bản số 1894/SXD-QLN

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website