Thứ bảy, 15/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 1525/SXD-TTr ngày 26/7/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 

Ngày 26/7/2018, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1525/SXD-TTr về việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng.

 

 

 

 

Theo Văn bản số 1525/SXD-TTr, Sở Xây dựng thông báo về việc triển khai thực hiện cấp giấy phép xây dựng và quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, như sau:
 
 
Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển; số lượng các dự án, công trình và nhà ở riêng lẻ được khởi công xây dựng mới tăng so với cùng kỳ năm 2017; công tác cấp Giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và dần đi vào nề nếp; các công trình sau khi được cấp phép đã thi công cơ bản tuân thủ theo giấy phép dựng được cấp; công tác kiểm tra sau cấp phép đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thành phố quan tâm, thực hiện. 
Tuy nhiên qua kiểm tra tại một số huyện, Sở Xây dựng nhận thấy công tác cấp Giấy phép xây dựng và quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng vẫn còn một số tồn tại, như: Còn có hồ sơ thời gian trả kết quả chưa tuân thủ quy định tại Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; thành phần hồ sơ cấp phép xây dựng cho một số hộ dân chưa đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng (thiếu bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; thiếu sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện tỷ lệ 1/50 - 1/200 …); một số giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ chưa tuân thủ quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và phương án kiến trúc đã được duyệt; không thống nhất cao độ nền, chiều cao tầng giữa các hộ cùng một khu dân cư; việc lập và lưu trữ hồ sơ kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại Đội Quản lý trật tự GT,XD&MT các huyện còn chưa đúng quy định. Tình hình vi phạm trật tự xây dựng vẫn còn xảy ra đặc biệt tập trung tại các khu vực đô thị, các Khu, Cụm công nghiệp và dọc theo các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ; các vi phạm chủ yếu là: Xây dựng công trình không phép, sai phép, sai quy hoạch, xây dựng trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, vi phạm hành lang an toàn giao thông … Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên trước hết do chủ đầu tư xây dựng công trình chưa nghiêm túc tuân thủ các quy định về đầu tư xây dựng công trình; đồng thời việc kiểm tra, giám sát của một số cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ còn chưa thường xuyên, kịp thời; chính quyền cấp xã chưa tích cực, chủ động mặc dù đã được phân cấp quản lý. Để nâng cao chất lượng công tác cấp Giấy phép xây dựng và quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố quan tâm, thực hiện một số nội dung sau:
- Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng.
- Tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đã quá hạn, không còn phù hợp; đẩy mạnh công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị làm cơ sở cho việc quản lý phát triển đô thị và quản lý trật tự xây dựng. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, đồng thời tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch.
- Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng; nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng về chấp hành trật tự xây dựng; tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời, tập trung chỉ đạo và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, khắc phục tình trạng xử phạt nhưng vẫn để tồn tại, đồng thời xử lý nghiêm và kiên quyết thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định; quy định trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; xử lý nghiêm cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng thiếu trách nhiệm, không phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc không đề xuất xử lý kịp thời các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn được phân công phụ trách.
- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác thẩm định các đồ án quy hoạch, thẩm định, cấp Giấy phép xây dựng, đảm bảo đồ án khi được phê duyệt đạt chất lượng cao, phục vụ tốt cho công tác quản lý theo quy hoạch cũng như đầu tư xây dựng, hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch mới được duyệt; thực hiện đúng các trình tự, thủ tục, quy định về cấp giấy phép xây dựng và tuân thủ quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị đã được phê duyệt. Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng tại các Đội Quản lý trật tự Giao thông, Xây dựng và Môi trường huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn.
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên quan tâm, tuân thủ chặt chẽ thời gian trong thực hiện thủ tục hành chính về công tác thẩm định, cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Bộ thủ tục hành chính; đồng thời tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018. Lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính phải tuân thủ các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản hướng dẫn Luật và Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ, Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.
- Tăng cường công tác kiểm tra trật tự xây dựng địa bàn huyện; kịp thời phát hiện, có biện pháp ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm. Thực hiện nghiêm Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
- Định kỳ tháng, quý, năm (trước ngày 20 hàng tháng và trước ngày 15 của tháng cuối quý) báo cáo kết quả công tác quản lý trật tự xây dựng về Sở Xây dựng, để Sở tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.
 
 
Chi tiết văn bản số 1525/SXD-TTr có thể xem và tải về từ mục Văn bản chính sách/Văn bản CĐ ĐH chung Sở Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
 
 
Vậy, Sở Xây dựng thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo quy định./.
 
 
 
 
Theo: Văn bản số 1525/SXD-TTr
 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website