Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 477/SXD-TTr ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Sở Xây dựng về việc tăng cường quản lý đối với công trình xây dựng theo tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

 

Ngày 20/3/2018, Sở Xây dựng đã có văn bản số 477/SXD-TTr về việc tăng cường quản lý đối với công trình xây dựng theo tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 

 

 

Theo văn bản số 477/SXD-TTr ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Sở Xây dựng ,thời gian qua, các công trình xây dựng theo tuyến như: Đường giao thông, kênh mương thủy lợi, đường dây điện, thông tin liên lạc, mạng đường ống cấp, thoát nước… trên địa bàn tỉnh đã được nhà nước quan tâm, thu hút đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước đối với các công trình xây dựng theo tuyến, nhất là đối với công trình không sử dụng vốn nhà nước còn chưa chặt chẽ, chưa tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục trong đầu tư xây dựng, tình trạng công trình khởi công xây dựng khi chưa được cơ quan nhà nước thẩm định thiết kế, cấp giấy phép xây dựng, xây dựng chồng lấn, tranh chấp không gian, vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, vi phạm trật tự xây dựng…còn xảy ra, đặc biệt là tình trạng chồng lấn phạm vi vùng cấp nước của một số công trình cấp nước sạch thời gian gần đây.
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các công trình xây dựng theo tuyến trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và chủ đầu tư các công trình xây dựng theo tuyến trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Đối với các Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố:
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chủ đầu tư xây dựng công trình theo tuyến thực hiện nghiêm Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn về quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng và trật tự xây dựng. Đối với các dự án, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng (theo danh mục tại Phục lục II, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng) thì thiết kế công trình phải được Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng theo quy định (trừ các công trình được miễn giấy phép xây dựng theo Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng), nhằm tránh việc chồng lấn, tranh chấp không gian và vi phạm trật tự xây dựng.
- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định hồ sơ khảo sát, thiết kế các công trình xây dựng theo tuyến đảm bảo hiệu quả đầu tư, phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, tránh chồng chéo về ranh giới, phạm vi dự án và gây lãng phí các nguồn lực đầu tư.
- Các Sở, ban, ngành có liên quan tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương cấp huyện, xã kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định, nhất là công trình xây dựng vi phạm về đất đai, môi trường, hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, lưới điện, đê điều, thông tin liên lạc, di tích lịch sử- văn hóa… trên địa bàn tỉnh.
- UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc  nâng cao chất lượng công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Đội Quản lý trật tự Giao thông, Xây dựng và Môi trường và UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên, tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về quy hoạch xây dựng, vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý.
Định kỳ tháng, quý, năm (trước ngày 20 hàng tháng và trước ngày 15 của tháng cuối quý) báo cáo kết quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý gửi về Sở Xây dựng, để Sở tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.
2. Đối với các Chủ đầu tư công trình xây dựng theo tuyến:
- Khi lập hồ sơ đề xuất dự án: Cần nghiên cứu, khảo sát kỹ các điều kiện hiện trạng về địa hình, kinh tế xã hội khu vực dự kiến thực hiện dự án, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch có liên quan, đề xuất mục tiêu, quy mô, công suất dự án, nhu cầu sử dụng đất và nguồn tài nguyên (kèm theo sơ đồ, hướng tuyến, phạm vi, ranh giới dự án, hồ sơ thiết kế sơ bộ của dự án…) cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả dự án.
- Tổ chức thực hiện khảo sát, lập dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình phải tuân thủ quy hoạch xây dựng được duyệt hoặc hướng tuyến công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; trình thẩm định thiết kế, cấp giấy phép xây dựng và thỏa thuận, cấp phép thi công trong hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.
- Chỉ được phép khởi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện khởi công theo quy định tại Điều 107 Luật Xây dựng; thực hiện nghiêm việc thông báo ngày khởi công theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 106 Luật Xây dựng và báo cáo tiến độ xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang; trong thời gian 15 ngày kể từ ngày khởi công công trình, chủ đầu tư phải báo cáo thông tin công trình bằng văn bản đến cơ quan chuyên môn về xây dựng để kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Thực hiện thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được cơ quan nhà nước thẩm định và nội dung giấy phép xây dựng được cấp; tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng công trình, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng.
- Trước khi tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Đối với các dự án cấp nước sạch: Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2251/UBND-ĐT ngày 06/7/2017 và Công văn số 4512/UBND-ĐT ngày 25/12/2017 về giải quyết một số vấn đề liên quan đến dự án cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh.

 
Chi tiết văn bản số 477/SXD-TTr có thể xem và tải về từ mục Văn bản chính sách/Văn bản CĐ ĐH chung Sở Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
 
 
Vậy, Sở Xây dựng thông tin và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo quy định./.
 
 
Theo: Văn bản số 477/SXD-TTr
 
 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website