Thứ ba, 17/07/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 1845/SXD-TTr ngày 15/9/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác PCCC trong đầu tư xây dựng công trình

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 

 

Ngày 15/9/2017, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1845/SXD-TTr về việc tăng cường công tác PCCC trong đầu tư xây dựng công trình

 

 
Theo văn bản số 1845/SXD-TTr ngày 15/9/2017 của Sở Xây dựng, Để khắc phục các tồn tại như đã nêu tại Công văn số 2883/UBND-NC ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC trong đầu tư xây dựng công trình, Sở Xây dựng đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố (các Cơ quan quản lý Nhà nước) theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các Chủ đầu tư xây dựng công trình thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Đối với các Cơ quan quản lý Nhà nước
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.
- Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ chấp thuận đầu tư, chủ động hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về công tác phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an.
- Trong quá trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch; thẩm định dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (quy định tại Phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP) thì hồ sơ phải bảo đảm các nội dung quy định tại Điều 11, 12, 13, 14, 15 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.
- Sau khi các đồ án quy hoạch, dự án, công trình được phê duyệt, cấp giấy phép xây dựng, đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các chủ đầu tư; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định. Đối với các dự án, công trình thuộc diện phải thẩm duyệt PCCC, thì chỉ được đưa vào sử dụng khi đã được cơ quan Cảnh sát PCCC kiểm tra nghiệm thu theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/10/2014 của Chính phủ.
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thường xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an tỉnh và các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra các dự án, công trình xây dựng mới, cải tạo hoặc chuyển đổi tính chất, mục đích sử dụng ... trên địa bàn nhưng không phù hợp với quy hoạch và thiết kế giải pháp PCCC được phê duyệt; chưa được kiểm tra nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào sử dụng để có giải pháp xử lý, đảm bảo an toàn PCCC đối với các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn quản lý.
2. Đối với các Chủ đầu tư xây dựng công trình
- Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ thiết kế quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình theo đúng quy định tại Khoản 1, Khoản 6, Điều 15 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ. Đối với các công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (quy định tại Phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP), phải lập hồ sơ trình thẩm duyệt thiết kế PCCC theo quy định tại Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ; trước khi trình phê duyệt quy hoạch xây dựng, dự án, công trình phải có các kết quả thẩm duyệt thiết kế về PCCC, cụ thể:
+ Công trình có nguy hiểm về cháy, nổ nêu tại các mục 14, 16, 20 của Phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP phải có văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của cơ quan Cảnh sát PCCC trước khi tiến hành thiết kế công trình.
+ Thiết kế quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1:500 và hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án, công trình phải có văn bản về giải pháp PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC.
+ Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế BVTC của dự án, công trình phải có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC.
- Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình kết quả thẩm duyệt thiết kế về PCCC khi trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế, cấp giấy phép xây dựng và tổ chức thi công, kiểm tra, giám sát thi công theo đúng thiết kế về PCCC đã được thẩm duyệt và giấy phép xây dựng được cấp, đảm bảo an toàn cho dự án, công trình trong suốt quá trình thi công xây dựng đến khi hoàn thành, đưa vào sử dụng.
- Chủ đầu tư dự án, công trình theo quy định tại Khoản 2, Điều 15 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, phải thông báo cho cơ quan Cảnh sát PCCC đã thẩm duyệt thiết kế về PCCC kiểm tra nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào sử dụng theo quy định.
- Đối với các dự án, công trình đã đưa vào sử dụng, Chủ đầu tư có trách nhiệm tự rà soát, kiểm tra và có biện pháp khắc phục đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn PCCC trong quá trình sử dụng công trình. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra an toàn về PCCC đối với dự án, công trình.
 
Chi tiết văn bản số 1845/SXD-TTr có thể xem và tải về từ mục Văn bản chính sách/Văn bản CĐ ĐH chung Sở Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
 
Trong quá trình nghiên cứu, thực hiện nếu có vướng mắc cần giải đáp đề nghị liên hệ về Sở Xây dựng để triển khai thực hiện.
 
Vậy, Sở Xây dựng thông tin để các cơ quan, đơn vị biết, áp dụng, thực hiện./.
 
 
 
Theo: Văn bản số 1845/SXD-TTr
 
 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website