Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 1381/SXD-TTr ngày 13/7/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng quản lý trật tự xây dựng dọc tuyến đường Tây Yên Tử

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 

 

Ngày 14/7/2017 Sở Xây dựng có Văn bản số 1381/SXD-TTr về việc  tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng quản lý trật tự xây dựng dọc tuyến đường Tây Yên Tử.

 

 

 

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung như sau:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý xây dựng, quản lý hành lang an toàn giao thông theo Quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường tỉnh 293 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 và các quy hoạch ngành, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt có liên quan, để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và nghiêm túc thực hiện.
- Chỉ đạo UBND các xã có địa giới hành chính nằm dọc tuyến đường Tây Yên Tử tăng cường công tác quản lý và bảo vệ các mốc giới quy hoạch xây dựng đã được bàn giao theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2015 của Bộ Xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt.
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Đội Quản lý trật tự Giao thông, Xây dựng và Môi trường và UBND các xã, thị trấn thường xuyên, tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về quy hoạch xây dựng, vi phạm hành lang giao thông, trật tự xây dựng dọc tuyến đường Tây Yên Tử; việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ của các tổ chức, cá nhân phải tuân thủ quy hoạch được duyệt và chỉ được phép khởi công xây dựng khi đủ điều kiện khởi công theo quy định tại Điều 107 Luật Xây dựng; việc đấu nối về giao thông vào đường Tây Yên Tử phải tuân thủ quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010, Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và phải có văn bản chấp thuận đấu nối của Sở Giao thông vận tải.
- Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc  nâng cao chất lượng công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
-  Định kỳ tháng, quý, năm (trước ngày 20 hàng tháng và trước ngày 15 của tháng cuối quý) báo cáo kết quả công tác quản lý trật tự xây dựng dọc hai bên tuyến đường Tây Yên Tử trên địa bàn quản lý gửi về Sở Xây dựng, để Sở tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.
 
 
Chi tiết văn bản số 1381/SXD-TTr có thể xem và tải về tại đây hoặc từ mục Văn bản chính sách/Văn bản CĐ ĐH chung Sở Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
 
Trong quá trình nghiên cứu, thực hiện nếu có vướng mắc cần giải đáp đề nghị liên hệ về Sở Xây dựng để triển khai thực hiện.
 
Vậy, Sở Xây dựng thông tin để các cơ quan, đơn vị biết, áp dụng, thực hiện./.
 
 
 
Theo: Văn bản số 1381/SXD-TTr